«پديدار شناسي نخستين مراحل خودآگاهي فلسفي ما»را بخوانید
خبرگزاری شبستان:کتاب «پديدار شناسي نخستين مراحل خودآگاهي فلسفي ما» مقالاتي درباره برخي انديشمندان و روشنفكران كنوني ايران اثر «محمد زارع شيرين كندي» را انتشارات «هرمس» چاپ کرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، «پديدارشناسي نخستين مراحل خودآگاهي فلسفي ما» دفتر كوچكي است مشتمل بر مقالاتي ناظر به وضع فلسفي كنوني ما. اين مقالات عمدتا به واسطه تحقيق در آرا و افكار برخي انديشمندان معاصر سرزمين ما كه با فلسفه سر و كار و به آن تعلق خاطر دارند، نوشته شده است. پاره‌اي از اين مقالات نخستين بار چاپ و منتشر مي‌شوند اما برخي ديگر پيش‌تر در جرايد كشور، به طور پراكنده منتشر شده‌اند.

 اين كتاب كه محصول جمع‌آوري و تدوين محمد زارع شيرين كندي است توسط انتشارات هرمس منتشر شده است. نگرش فلسفي به غرب، از داريوش شايگان، ما فلسفه در عصر پايان فلسفه، شريعتي و تفكر گذشته ما از مهم‌ترين سرفصل‌هاي اين كتاب هستند. در بخشي از مقدمه اين كتاب مي‌خوانيم: وضع و حال كنوني ما در نسبت با غرب و وضع آن قابل فهم، تبيين و سنجش است. شايد بتوان گفت كه ما و هويت چند‌گانه و چند‌گونه ما در نسبت با غرب تعريف شدني است. به هر حال، خواه ناخواه و از خلاف آمد عادت نور همچنان از مغرب زمين مي‌آيد. حدود ١٥٠ سال است كه شب و روز، ظاهرا در تلاش و تكاپوييم تا خودمان را با غرب جديد ميزان كنيم و با آن محك بزنيم. در اينجا وجهه نظر عمدتا انديشيدن فلسفي است.

کتاب «پديدار شناسي نخستين مراحل خودآگاهي فلسفي ما» مقالاتي درباره برخي انديشمندان و روشنفكران كنوني ايران اثر «محمد زارع شيرين كندي» را انتشارات هرمس  در 192 صفحه چاپ کرده است.  

چاپ خبر